Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

CDC 1996

 

Ορισμοί των Νοσοκομειακών λοιμώξεων

 

   Η δυνατότητα όσων συλλέγουν δεδομένα  λοιμώξεων   να ορίσουν ποιές  λοιμώξεις είναι  νοσοκομειακές και να διαπιστώσουν με ακρίβεια την εστία τους είναι καθοριστικής σημασίας. Η χρησιμοποίηση κοινών κριτηρίων είναι καθοριστική εφόσον πρόκειται να συγκριθούν τα δεδομένα ενός νοσοκομείου με τα δεδομένα άλλου ή με κάποια βάση δεδομένων (όπως το σύστημα καταγραφής νοσοκομειακών λοιμώξεων NNIS του CDC)1-3.Το NNIS ορίζει τη νοσοκομειακή λοίμωξη σαν μια τοπική ή συστηματική κατάσταση που α) οφείλεται στη δυσμενή αντίδραση του ασθενούς στην παρουσία ενός λοιμογόνου παράγοντα ή της τοξίνης του και β) δεν ήταν παρούσα ή σε φάση επώασης κατά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο (NNIS Manual, Section XIII, May 1994, μη δημοσιευμένο). Για τις περισσότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, αυτό σημαίνει ότι η λοίμωξη γίνεται εμφανής μέσα σε 48 ώρες (συνήθης χρόνος επώασης) ή περισσότερο, μετά την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά , επειδή ο χρόνος επώασης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του παθογόνου και σε κάποιο βαθμό  με την υποκείμενη νόσο του ασθενούς, κάθε λοίμωξη πρέπει να εκτιμάται ξεχωριστά για  ενδείξεις που την συνδέουν με τη νοσοκομειακή νοσηλεία.

   Υπάρχουν διάφορα άλλα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται ο ορισμός μιας λοιμώξεως ως νοσοκομειακής1. Πρώτον η πληροφορία για την αναγνώριση και ταξινόμηση μιας λοιμώξεως βασίζεται  σε κλινικά σημεία και αποτελέσματα εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων. Οι κλινικές ενδείξεις λαμβάνονται από την άμεση παρατήρηση της εστίας λοιμώξεως, ή από την ανασκόπιση άλλων πηγών όπως ο φάκελλος του ασθενούς (βλέπε λεπτομέρειες κατωτέρω). Οι εργαστηριακές ενδείξεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών, τις δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων και αντιγόνων και την μικροσκοπική παρατήρηση. Υποστηρικτικά δεδομένα προκύπτουν από άλλες διαγνωστικές  δοκιμασίες όπως είναι η απλή ακτινογραφία, το υπερηχο-γράφημα,η αξονική τομογραφία (CT),η μαγνητική τομογραφία (MRI),το σπινθηρογράφημα με ραδιο-σημασμένο υλικό,η ενδοσκόπηση,η βιοψία και η εξέταση υλικού που αναρροφήθηκε δια βελόνης. Για λοιμώξεις σε νεογνά και βρέφη όπου η κλινική εικόνα της λοιμώξεως διαφέρει από αυτή των ενηλίκων, έχουν αναπτυχθεί ειδικά κριτήρια.

   Δεύτερον η διάγνωση της λοίμωξης από τους θεράποντες γιατρούς ή τους χειρουργούς  που βασίζεται  στην άμεση παρατήρηση κατά την διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης ,ενδοσκοπικής εξέτασης ή σε άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες ή κλινικές αποδείξεις είναι ένα αποδεκτό κριτήριο για την διάγνωση μιας λοιμώξεως εκτός αν  υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για το αντίθετο (π.χ. πληροφορίες καταχωρημένες σε λάθος φάκελλο ασθενούς, υποτιθέμενη διάγνωση που δεν επαληθεύθηκε από τις διαγνωστικές εξετάσεις. Για συγκεκριμένες εστίες λοιμώξης εντούτοις  η κλινική διάγνωση του θεράποντος γιατρού, επί απουσίας αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να συνοδεύεται από έναρξη της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας για να θεωρηθεί κριτήριο.

   Υπάρχουν δυό ειδικές  περιπτώσεις στις οποίες η λοίμωξη θεωρείται νοσοκομειακή : α) η λοίμωξη που αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο αλλά εκδηλώνεται κλινικά μετά την έξοδο του ασθενούς και β) η λοίμωξη σε νεογνό που μεταδόθηκε κατά την διάρκεια του τοκετού.

   Υπάρχουν δυό ειδικές  περιπτώσεις στις οποίες η λοίμωξη δεν θεωρείται νοσοκομειακή : α) λοίμωξη που σχετίζεται με κάποια επιπλοκή ή επέκταση  λοιμώξης που υπήρχε  κατά την εισαγωγή του ασθενούς, εκτός αν απομονώθηκε διαφορετικό παθογόνο ή υπάρχουν συμπτώματα που στηρίζουν ισχυρά την εκδήλωση μιας νέας λοίμωξης και β) λοίμωξη σε νεογνό  που είναι γνωστό ή αποδεικνύεται ότι μεταδόθηκε διαπλακουντιακά (π.χ. τοξοπλάσμωση, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός ,σύφιλη) και εκδηλώνεται κλινικά το αργότερο σε 48 ώρες μετά την γέννηση.

   Υπάρχουν δυό ειδικές  περιπτώσεις  οι οποίες δεν θεωρούνται λοιμώδεις: 1) ο αποικισμός, που ορίζεται ως η παρουσία μικροοργανισμών (στο δέρμα, τους βλεννο-γόνους, τα ανοικτά τραύματα τις εκκρίσεις ή τις απεκκρίσεις) που δεν προκαλούν κλινικά σημεία ή συμπτώματα και 2) η φλεγμονή, που ορίζεται ως η αντίδραση των ιστών στο τραύμα ή τον ερεθισμό από μη λοιμώδεις παράγοντες, όπως είναι οι χημικές ουσίες.

   Οι πληροφορίες που ακολουθούν περιέχουν τα κριτήρια για τον ορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων (NNIS Manual, Section XIII, May 1994, μη δημοσιευμένο). Οι λοιμώξεις ταξινομούνται σε 13 μεγάλες κατηγορίες  ανάλογα με την εντόπιση, και 48 ειδικότερες υποκατηγορίες , για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί κριτήρια αναγνώρισης, και παρουσιάζονται στη συνέχεια ξεκινώντας με τις συχνότερες λοιμώξεις σε νοσοκομειακούς ασθενείς -ουροποιητικού, χειρουργικής θέσης, πνευμονία, βακτηριαιμία-και συνεχίζοντας αλφαβητικά με τις υπόλοιπες από τις 13 μεγάλες κατηγορίες εντόπισης (π.χ.οστών και αρθρώσεων,κεντρικού νευρικού συστήματος).

   Δύο ακόμη σημεία είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητά σε σχέση με τα κριτήρια των νοσοκομειακών λοιμώξεων 4.Πρώτον, αν η λοίμωξη μπορεί να προληφθεί ή είναι αναπόφευκτη δεν λαμβάνεται υπόψη όταν επιβεβαιώνουμε  για το εάν είναι νοσοκομειακή ή όχι.-Νοσοκομειακή λοίμωξη που θεωρείται ότι μπορεί να προληφθεί-Για παράδειγμα ίσως να μην είναι δυνατή η πρόληψη της νοσοκομειακής γαστρεντερίτιδας από το C.difficile μετά την παρατεταμένη αντιβιοτική θεραπεία . Ένα άλλο παράδειγμα, κάποιοι  χαρακτηρίζουν τις λοιμώξεις των νεογνών κατά την διάρκεια του τοκετού ως αναπόφευκτες και ως εκ τούτου, ως μη προσμετρούμενες στις νοσοκομειακές. Εντούτοις,όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι λοιμώξεις αυτές (π.χ. β-στρεπτοκοκική βακτηριαιμία με πρώϊμη έναρξη) θεωρούνται νοσοκομειακές, αναγνωρίζονται ως κάθετα μεταδιδόμενες από τη μητέρα, και η ανάλυση της επίπτωσής τους μπορεί  να κοινοποιηθεί στους μαιευτήρες για στρατηγικές παρεμβάσεων.Δεύτερον, τα κριτήρια της επιτήρησης δεν προορίζονται για  τον κλινικό ορισμό της νόσου, με σκοπό  την λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Ως εκ τούτου, κάποιες πραγματικές λοιμώξεις θα διαφύγουν κατά την επιτήρηση, ενώ άλλες μη λοιμώδεις καταστάσεις μπορεί εσφαλμένα να προσμετρηθούν ως λοιμώξεις.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 13 ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

UTI

 

Λοίμωξη Ουροποιητικού συστήματος

 

SUTI

Συμπτωματική λοίμωξη ουροποιητικού

 

ASB

Ασυμπτωματική βακτηριουρία

 

OUTI

Άλλες λοιμώξεις ουροποιητικού

SSI

 

Λοίμωξη χειρουργικής θέσης

 

SKIN

Επιφανειακή λοίμωξη χειρουργικής τομής, εκτός από αυτήν μετά από επέμβαση αορτο-στεφανιαίας παρακάμψης (by-pass)

 

SKNC

Μετά από επέμβαση by-pass, αναφέρατε SKNC για επιφανειακή λοίμωξη της στερνικής χειρουργικής τομής

 

SKNL

Μετά από επέμβαση by-pass, αναφέρατε SKNL για επιφανειακή λοίμωξη στην χειρουργική τομή της γαστροκνημίας (σημείο λήψης φλεβικού μοσχεύματος)

 

ST

Εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής, εκτός από αυτήν μετά από επέμβαση αορτο-στεφανιαίας παρακάμψης (by-pass)

 

STC

Μετά από επέμβαση by-pass, αναφέρατε STC για εν τω βάθει λοίμωξη της στερνικής χειρουργικής τομής

 

STL

Μετά από επέμβαση by-pass, αναφέρατε STL για εν τω βάθει λοίμωξη στην χειρουργική τομή της γαστροκνημίας (σημείο λήψης φλεβικού μοσχεύματος)

 

Organ/Space

BONE,BRST,CARD,DISC,

EAR,EMET,

ENDO,EYE,GIT,IAB,IC,JNT,

LUNG,MED, EN,ORAL,

OREP,OUTI,

SA,SINU,UR,

VASC,VCUF

Λοίμωξη χειρουργικής θέσης Οργάνου/Χώρου με ιδιαίτερη εντόπιση

 {οστεομυελίτιδα,απόστημα μαστού ή μαστίτις, μυοκαρδίτις ή περικαρδίτις,μεσοσπονδύλιο διάστημα,αυτί,ενδομητρίτις,ενδοκαρδίτις, οφθαλμός,γαστρεντερικό,ενδοκοιλιακή μη ταξινομούμενη αλλού,ενδοκρανιακή λοίμωξη,άρθρωση ή αρθρικός θύλακας,άλλες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού,μεσοθωρακίτις,μηνιγγίτις ή κοιλίτις(φλεγμονή των  κοιλιών), στοματική κοιλότητα (στόμα γλώσσα,ούλα),άλλες λοιμώξεις του ανδρικού ή γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος,άλλες λοιμώξεις του ουροποιητικού,νωτιαίο απόστημα χωρίς μηνιγγίτιδα,ιγμορίτις ή μετωπιαία κολπίτις,ανώτερου αναπνευστικού συστήματος(φαρυγγίτις λαρυγγίτις,επιγλωτίτις),αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη,λοίμωξη κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή

PNEU

 

Πνευμονία

BSI

 

Βακτηριαιμία

 

LCBI

Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη βακτηριαιμία

 

CSEP

Κλινική  σήψη

BJ

 

Λοίμωξη των Οστών και Αρθρώσεων

 

BONE

Οστεομυελίτις

 

JNT

Άρθρωση ή αρθρικός θύλακος

 

DISC

Μεσοσπονδύλιο διάστημα

CNS

 

Λοίμωξη του Κεντρικού Νευρικού συστήματος

 

IC

Ενδοκρανιακή λοίμωξη

 

MEN

Μηνιγγίτις ή Κοιλίτις(φλεγμονή των  κοιλιών)

 

SA

Νωτιαίο απόστημα χωρίς μηνιγγίτιδα

CVS

 

Λοίμωξη Καρδιαγγειακού συστήματος

 

VASC

Αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη

 

ENDO

Ενδοκαρδίτις

 

CARD

Μυοκαρδίτις ή περικαρδίτις

 

MED

Μεσοθωρακίτις

 

EENT

 

Λοίμωξη Οφθαλμού, Ωτός, Ρινός, Φάρυγγος, Λάρυγγος ή Στοματικής κοιλότητος

 

CONJ

Επιπεφυκίτις

 

EYE

Οποιαδήποτε οφθαλμική λοίμωξη εκτός της επιπεφυκίτιδος

 

EAR

Μαστοειδής

 

ORAL

Στοματική κοιλότης (στόμα, γλώσα, ούλα)

 

SINU

Ιγμορίτις, Μετωπιαία κολπίτις

 

UR

Ανώτερη αναπνευστική οδός,φαρυγγίτις,λαρυγγίτις, επιγλωτίτις

GI

 

Λοίμωξη Γαστρεντερικού

 

GE

Γαστρεντερίτις

 

GIT

Λοίμωξη γαστρεντερικού συστήματος

 

HEP

Ηπατίτις

 

IAB

Ενδοκοιλιακή, μη καθοριζόμενη αλλού

 

NEC

Νεκρωτική εντεροκολίτιδα

LRI

 

Λοίμωξη Κατώτερου Αναπνευστικού εκτός πνευμονίας

 

BRON

Βρογχίτις, τραχειοβρογχίτις, τραχειίτις, χωρίς στοιχεία πνευμονίας

 

LUNG

Άλλες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού

REPR

 

Λοίμωξη γεννητικού συστήματος

 

EMET

Ενδομητρίτις

 

EPIS

Λοίμωξη περινεοτομής

 

VCUF

Λοίμωξη κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή

 

OREP

Άλλες λοιμώξεις του ανδρικού ή γυναικείου γεννητικού συστήματος

SST

 

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων

 

SKIN

Λοιμώξεις δέρματος

 

ST

Λοιμώξεις μαλακών μορίων

 

DECU

Έλκος κατακλύσεως

 

BURN

Λοίμωξη επί εγκαύματος

 

BRST

Απόστημα μαστού ή μαστίτις

 

UMP

Ομφαλίτις

 

PUST

Βρεφική φλυκταίνωση

 

CIRC

Λοίμωξη περιτομής επί νεογεννήτων

SYS

 

Συστηματική λοίμωξη

 

DI

Διάσπαρτη λοίμωξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Συμπτωματική λοίμωξη του Ουροποιητικού   Συστήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ : UTI-SUTI

ΟΡΙΣΜΟΣ:  Μια συμπτωματική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετός (>38°C), έπειξη προς ούρηση, συχνουρία, δυσουρία, ή υπερηβική ευαισθησία

 και

ο ασθενής έχει μια καλλιέργεια ούρων θετική, που ορίζεται ως η παρουσία ≥105  μικροοργανισμών  ανά cm3 χωρίς να έχουν απομονωθεί περισσότερα από δύο είδη μικροοργανισμών.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: Πυρετός (>38°C),έπειξη προς ούρηση, συχνουρία, δυσουρία, ή υπερηβική ευαισθησία.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

·         θετικό stick για λευκοκύτταρα και /ή νιτρώδη.

·         πυουρία (δείγμα ούρων με ³10 λευκά/mm3 ή ³3 λευκά/πεδίο υψηλής μεγέθυνσης  μη φυγοκεντρημένων ούρων)

·         ανεύρεση οργανισμών σε χρώση gram μη φυγοκεντρημένων ούρων.

·         τουλάχιστον δύο καλλιέργειες ούρων με επαναλαμβανόμενη απομόνωση του ιδίου παθογόνου (gram αρνητικά βακτήρια ή S.saprophyticus) με  ≥102 αποικίες/ml  σε δείγμα που δεν προέρχεται από ούρηση.

·         καλλιέργεια ούρων με £105 αποικίες/ml ενός παθογόνου (gram αρνητικά βακτήρια ή S.saprophyticus)  σε ασθενή ο οποίος θεραπεύεται με ένα αποτελεσματικό αντιβιοτικό για λοίμωξη του ουροποιητικού.

·         κλινική διάγνωση ουρολοιμώξεως.

·         ο κλινικός έχει συστήσει κατάλληλη θεραπεία για ουρολοίμωξη.

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος εμφανίζει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία, δίχως άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: Πυρετός (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, βραδυκαρδία, δυσουρία, λήθαργο ή εμέτους.

και

ο ασθενής έχει μία θετική καλλιέργεια ούρων, που ορίζεται ως η παρουσία ≥105  μικροοργανισμών  ανά cm3 χωρίς να έχουν απομονωθεί περισσότερα από δύο είδη μικροοργανισμών.

 

Κριτήριο 4 :

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος εμφανίζει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: Πυρετός (>38°C), υποθερμία (<37°C),άπνοια, βραδυκαρδία, δυσουρία, λήθαργο ή εμέτους.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         θετικό stick για λευκοκύτταρα και /ή νιτρώδη.

·         πυουρία (δείγμα ούρων με ³10 λευκά/mm3 ή ³3 λευκά/πεδίο υψηλής μεγέθυνσης  μη φυγοκεντρημένων ούρων)

·         ανεύρεση οργανισμών σε χρώση gram μη φυγοκεντρημένων ούρων.

·         τουλάχιστον δύο καλλιέργειες ούρων με επαναλαμβανόμενη απομόνωση του ιδίου παθογόνου (gram αρνητικά βακτήρια ή S.saprophyticus) με  ≥102 αποικίες/ml  σε δείγμα που δεν προέρχεται από ούρηση.

·         καλλιέργεια ούρων με £105 αποικίες/ml ενός παθογόνου (gram - βακτήρια ή S.saprophyticus)  σε ασθενή ο οποίος θεραπεύεται με ένα αποτελεσματικό αντιβιοτικό για λοίμωξη του ουροποιητικού.

·         κλινική διάγνωση ουρολοιμώξεως.

·         ο κλινικός έχει συστήσει κατάλληλη θεραπεία για ουρολοίμωξη.

 

ΣΧΟΛΙΑ

☺Μία θετική καλλιέργεια του άκρου του ουροκαθετήρα δεν αποτελεί αποδεκτή εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση ουρολοίμωξης.

☺Οι καλλιέργειες ούρων θα πρέπει να λαμβάνονται με τη σωστή τεχνική δειγματοληψίας, όπως είναι η εξασφάλιση καθαρής συλλογής ή ο καθετηριασμός.

☺Στα βρέφη, μία καλλιέργεια ούρων θα πρέπει να λαμβάνεται είτε με καθετηριασμό της κύστεως , είτε με υπερηβική παρακέντηση. Μια θετική ουροκαλλιέργεια από δείγμα ούρων από τον ουροσυλλέκτη δεν θεωρείται αξιόπιστη και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από άσηπτα παρμένο δείγμα ούρων με καθετηριασμό ή υπερηβική παρακέντηση.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ:  Ασυμπτωματική βακτηριουρία.

ΚΩΔΙΚΟΣ: UTI-ASB

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ασυμπτωματική βακτηριουρία θα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει μόνιμο ουροκαθετήρα τις τελευταίες 7 μέρες πριν από την καλλιέργεια

και

ο ασθενής έχει μία θετική καλλιέργεια ούρων, η οποία ορίζεται ως η παρουσία ³ 105 μικροοργανισμών/cm3 ούρων, χωρίς να έχουν απομονωθεί περισσότερα από δύο είδη μικροοργανισμών

και

ο ασθενής δεν έχει πυρετό  (>38°C), συχνουρία , έπειξη  προς ούρηση, δυσουρία , ή υπερηβική ευαισθησία .

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής δεν έχει μόνιμο ουροκαθετήρα τις τελευταίες 7 μέρες πριν από την πρώτη θετική καλλιέργεια

και

ο ασθενής είχε τουλάχιστον δύο θετικές ουροκαλλιέργειες, οι οποίες αφορούν ³ 105 μικροοργανισμούς/cm3 ούρων, με επαναλαμβανόμενη απομόνωση του ιδίου μικροοργανισμού και με παρουσία όχι περισσοτέρων  από δύο είδη μικροοργανισμών

και

ο ασθενής δεν έχει πυρετό  (>38°C), έπειξη προς ούρηση, συχνουρία, δυσουρία  ή υπερηβική ευαισθησία.

 

ΣΧΟΛΙΑ

☺Μία θετική ουροκαλλιέργεια του άκρου του ουροκαθετήρα δεν αποτελεί επαρκή εργαστηριακή δοκιμασία για τη διάγνωση βακτηριουρίας.

☺Οι καλλιέργειες ούρων θα πρέπει να λαμβάνονται με τη σωστή τεχνική δειγματοληψίας, όπως είναι η εξασφάλιση καθαρής συλλογής ή ο καθετηριασμός.

           

                                               


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ:  Άλλες λοιμώξεις  του ουροποιητικού (νεφροί, ουρητητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα, ή ιστοί που περιβάλλουν τον οπισθοπεριτοναϊκό ή τον περινεφρικό χώρο).

ΚΩΔΙΚΟΣ: SUTI-OUTI

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι «άλλες λοιμώξεις» του ουροποιητικού συστήματος πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει μικροοργανισμούς οι οποίοι έχουν απομονωθεί από καλλιέργεια υγρού (εκτός ούρων), ή ιστού από την προσβεβλημένη εστία.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει κάποιο απόστημα ή άλλη ένδειξη λοίμωξης εμφανή κατά την άμεση εξέταση , κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης , ή κατά τη διάρκεια ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, δίχως άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετός (>38°C), εντοπισμένος πόνος ή ευαισθησία στην προσβεβλημένη περιοχή.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         πυώδη παροχέτευση από την προσβεβλημένη εστία

·         θετική καλλιέργεια αίματος για μικροοργανισμούς, συμβατούς με την ύποπτη εστία  λοιμώξεως.

·         ακτινολογική ένδειξη λοιμώξεως π.χ. παθολογικό υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ή σπινθηρογράφημα (γαλλίου, τεχνητίου)

·         κλινική διάγνωση λοιμώξεως του νεφρού, του ουρητήρα, της κύστεως, της ουρήθρας, η ιστών οι οποίοι περιβάλλουν τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ή το περινεφρικό διάστημα.

·         ο κλινικός  συστήνει κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση μιας λοίμωξης του νεφρού, του ουρητήρα, της κύστεως, της ουρήθρας, ή των ιστών οι οποίοι περιβάλλουν τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ή το περινεφρικό διάστημα.

 

Κριτήριο 4:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους , ο οποίος εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: Πυρετός (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, βραδυκαρδία, λήθαργο, ή εμέτους.

και 

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

Αναφέρατε την λοίμωξη μετά περιτομή στα νεογνά ως Λοίμωξη μαλακών μορίων-περιτομής(SST-CIRC).

 

 

 

 

 

 

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη χειρουργικής θέσης – Επιφανειακή χειρουργικής τομής.

ΚΩΔΙΚΟΣ: SSI-SKIN

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μία επιφανειακή λοίμωξη χειρουργικής τομής  πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

η λοίμωξη πρέπει να εμφανίζεται μέσα σε 30 μέρες μετά την εγχείρηση

και

να περιλαμβάνει μόνο δέρμα και υποδόριο ιστό

και

ο ασθενής να έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻Μην αναφέρετε μικρό απόστημα στην περιοχή του χειρουργικού ράμματος, που περιορίζεται στο σημείο εισόδου του ράμματος  στο δέρμα, ως λοίμωξη.

☻Μην αναφέρετε μια εντοπισμένη λοίμωξη  οποιουδήποτε τραύματος ως λοίμωξη χειρουργικής θέσης(SSI), αντίθετα αναφέρατε ανάλογα με το βάθος του τραύματος ως δερματική ή λοίμωξη μαλακών μορίων.

☻Αναφέρατε την λοίμωξη στην θέση περιτομής των νεογεννήτων ως λοίμωξη δέρματος και μαλακών ιστών-λοίμωξη περιτομής(SST-CIRC).Η περιτομή δεν αποτελεί χειρουργική επέμβαση στον κατάλογο του NNIS.

☻Αναφέρατε την λοίμωξη στην θέση της περινεοτομής ως λοίμωξη γεννητικού συστήματος-λοίμωξη περινεοτομής REPR-EPIS).

☻Αναφέρατε την λοίμωξη στην θέση του εγκαύματος ως λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων-λοίμωξη εγκαύματος(SST-BURN).

☻Εάν η λοίμωξη της χειρουργικής τομής συμπεριλαμβάνει ή επεκτείνεται μέχρι την υποκείμενη περιτονία και τις μυικές στοιβάδες, αναφέρετε αυτή ως εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής (SSI-ST).

☻Αναφέρατε λοίμωξη που περιλαμβάνει επιφανειακή και εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής ως εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής.

☻Αναφέρατε το δείγμα για καλλιέργεια που προέρχεται από επιφανειακή λοίμωξη χειρουργικής τoμής ως έκκριμα επιφανειακής παροχέτευσης(ID incisional drainage,).

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη χειρουργικής θέσης - Εν τω βάθει χειρουργικής τομής.

ΚΩΔΙΚΟΣ: SSI-ST

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μία εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Η λοίμωξη πρέπει να εμφανίζεται μέσα σε 30 μέρες μετά την εγχείρηση αν δεν έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα ή μέσα σε ένα χρόνο αν έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα και η λοίμωξη φαίνεται να σχετίζεται με την χειρουργική επέμβαση

και

περιλαμβάνει εν τω βάθει μαλακούς ιστούς (π.χ. μυϊκή περιτονία και μυϊκά στρώματα) της τομής

και

ο ασθενής έχει ένα από τα ακόλουθα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

☻Ταξινομείστε λοίμωξη που περιλαμβάνει επιπολής και εν τω βάθει ιστούς ως εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής (SSI-ST).

☻Αναφέρατε τις καλλιέργειες δειγμάτων από εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής ως έκκριμα επιφανειακής παροχέτευσης(ID incisional drainage,).

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη χειρουργικής θέσης- οργάνου/χώρου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ:SSI-(ειδική θέση οργάνου/χώρου)

 

ΟΡΙΣΜΟΣ:

 Μία λοίμωξη οργάνου/χώρου περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από δέρμα, περιτονίες, ή μυϊκά στρώματα, που ανοίχτηκαν ή διαταράχτηκαν  κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Συγκεκριμένες εστίες έχουν οριοθετηθεί στις λοιμώξεις οργάνων/χώρων για την περαιτέρω ταυτοποίηση της θέσης της λοίμωξης. Παρατίθενται οι συγκεκριμένοι κωδικοί χαρακτηριστικοί για κάθε εστία που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση αυτών των λοιμώξεων. Ένα παράδειγμα είναι η σκωληκοειδεκτομή με επακόλουθο υποδιαφραγματικό απόστημα, το οποίο θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως λοίμωξη χειρουργικής θέσης οργάνου /χώρου με εντόπιση ενδοκοιλιακή (SSI-IAB).

 Μία  λοίμωξη οργάνου/χώρου  πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Η λοίμωξη πρέπει να εμφανίζεται μέσα σε 30 μέρες από την εγχείρηση αν δεν έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα ή μέσα σε ένα χρόνο αν έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα και η λοίμωξη φαίνεται να σχετίζεται με τη χειρουργική επέμβαση

και

η λοίμωξη περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από δέρμα, περιτονίες, ή μυϊκά στρώματα, που ανοίχτηκαν ή διαταράχτηκαν  κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

και

ο ασθενής έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         πυώδη εκροή από παροχέτευση που τοποθετήθηκε διεγχειρητικά μέσα στο όργανο/χώρο που χειρουργήθηκε

·         απομόνωση μικροοργανισμών σε καλλιέργεια υγρού ή ιστού που ελήφθη υπό άσηπτες συνθήκες από το όργανο/χώρο που χειρουργήθηκε

·         με κλινική εξέταση ή χειρουργικά ή με ιστοπαθολογική ή ακτινολογική διερεύνηση βρίσκεται απόστημα  ή άλλη ένδειξη λοίμωξης στον χειρουργηθέντα όργανο/χώρο

·         έχει γίνει διάγνωση λοίμωξης  οργάνου χώρου από τον χειρουργό ή τον θεράποντα ιατρό.

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Περιστασιακά μια  χειρουργική λοίμωξη οργάνου/χώρου παροχετεύεται μέσω της χειρουργικής τομής. Τέτοια λοίμωξη γενικώς δεν συνεπάγεται επανεγχείρηση και θεωρείται επιπλοκή της τομής. Επομένως ταξινομείται ως εν τω βάθει λοίμωξη χειρουργικής τομής (SSI-ST).

Αναφέρατε τις καλλιέργειες δειγμάτων από χειρουργική λοίμωξη οργάνου/χώρου ως έκκριμα  βαθειάς παροχέτευσης (DD deep drainage).

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη ανθρώπινο, εμφύτευμα (π.χ. προσθετική καρδιακή βαλβίδα, μη ανθρώπινο αγγειακό μόσχευμα, μηχανική καρδιά, τεχνητή κεφαλή μηριαίου) που τοποθετείται μόνιμα στον ασθενή εγχειρητικά.

 


 

Σχηματική ανατομική απεικόνιση των λοιμώξεων χειρουργικής θέσης

 

 

 

 

Ειδική εντόπιση λοιμώξης (όργανο ή χώρος)

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΘΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗ

BONE

Οστεομυελίτιδα

MED

Μεσοθωρακίτις

BRST

Απόστημα μαστού ή μαστίτις

MEN

Μηνιγγίτις ή κοιλίτις(λοίμωξη των κοιλιών)

CARD

Μυοκαρδίτις ή περικαρδίτις

ORAL

Στοματική κοιλότητα (στόμα,γλώσσα,ούλα)

DISK

Μεσοσπονδύλιο διάστημα

OREP

Άλλες λοιμώξεις του ανδρικού ή γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος

EAR

Αυτί,μαστοειδίτις

OUTI

Άλλες λοιμώξεις του ουροποιητικού

EMET

Ενδομητρίτις

SA

Νωτιαίο απόστημα χωρίς μηνιγγίτιδα

ENDO

Ενδοκαρδίτις

SINU

Ιγμορίτις ,μετωπιαία κολπίτις

EYE

Μάτι,άλλη εκτός επιπεφυκίτιδος

UR

Ανώτερη αναπνευστική οδός,φαρυγγίτις,λαρυγγίτις,επιγλωτίτις

GIT

Γαστρεντερικό σωλήνα

VASC

Αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη

IAB

Ενδοκοιλιακή,μη καθοριζόμενη αλλού

VCUF

Λοίμωξη κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή

IC

Ενδοκρανιακή λοίμωξη

 

 

JNT

Άρθρωση ή αρθρικός θύλακας

 

 

LUNG

Άλλες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού

 

 

 

 

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Πνευμονία

ΚΩΔΙΚΟΣ: PNEU-PNEU

ΟΡΙΣΜΟΣ : Η πνευμονία πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια.

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει τρίζοντες ή αμβλύτητα στην επίκρουση κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης του αναπνευστικού

και

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής σε ακτινογραφία του θώρακα εμφανίζει καινούργια ή επεκτεινόμενη διήθηση, πύκνωση, σχηματισμό κοιλοτήτων, ή υπεζωκοτική συλλογή

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα: άπνοια, ταχύπνοια, βραδυκαρδία, συριγμό, ρόγχους ή βήχα

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα :

 

Κριτήριο 4:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους σε ακτινογραφία θώρακα εμφανίζει καινούργια ή επεκτεινόμενη διήθηση, πύκνωση, σχηματισμό κοιλοτήτων, ή υπεζωκοτική συλλογή

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

ΣΧΟΛΙΑ :

☺Οι καλλιέργειες πτυέλων από απόχρεμψη δεν είναι αξιόπιστες για την διάγνωση της πνευμονίας, αλλά βοηθούν στη αναγνώριση του αιτιολογικού παράγοντα και προσφέρουν ενδείξεις για την ευαισθησία του στα αντιβιοτικά

☺Ευρήματα από σειρά ακτινογραφιών θώρακος βοηθούν περισσότερο στη διάγνωση από μία μόνο ακτινογραφία.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻Αναφέρατε την οξεία βρογχίτιδα ως βρογχίτιδα (BRON)

☻Αναφέρατε το απόστημα ή το εμπύημα του πνεύμονος ως Άλλη λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού(LUNC)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Εργαστηριακώς Επιβεβαιωμένη Βακτηριαιμία.

ΚΩΔΙΚΟΣ: BSI-LCBI

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η εργαστηριακώς επιβεβαιωμένη βακτηριαιμία πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1 :

Ο ασθενής έχει αναγνωρισμένο παθογόνο μικροοργανισμό ο οποίος καλλιεργήθηκε σε μία ή περισσότερες αιμοκαλλιέργειες.

και

ο μικροοργανισμός ο οποίος καλλιεργήθηκε στο αίμα δε σχετίζεται με λοίμωξη σε κάποια άλλη εστία.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία: πυρετό (>38°C), ρίγος ή υπόταση

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         κοινό παθογόνο του δέρματος (π.χ. diphtheroids, Bacillus sp, Propionibacterium sp, κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι,ή μικρόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε δύο ή περισσότερες αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν σε διαφορετική χρονική στιγμή.

·         κοινό παθογόνο του δέρματος (π.χ. diphtheroids, Bacillus sp, Propionibacterium sp, κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι,ή μικρόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε τουλάχιστον μία καλλιέργεια αίματος από ασθενή με ενδαγγειακή γραμμή, και σύσταση του ιατρού για κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή .

·         Θετικό test για αντιγόνο στο αίμα (π.χ. H influenzae, S.preumoniae, N. meningitidis, και group B Streptococcous)

και

σημεία, συμπτώματα και θετικά εργαστηριακά ευρήματα τα οποία δεν σχετίζονται με λοίμωξη από κάποια άλλη εστία.

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας  £ 1 έτους ο οποίος εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία: πυρετό (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, ή βραδυκαρδία.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         κοινό παθογόνο του δέρματος (π.χ. diphtheroids, Bacillus sp, Propionibacterium sp, κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι,ή μικρόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε δύο ή περισσότερες αιμοκαλλιέργειες που ελήφθησαν σε διαφορετική χρονική στιγμή.

·         κοινό παθογόνο του δέρματος (π.χ. diphtheroids, Bacillus sp, Propionibacterium sp, κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι,ή μικρόκοκκοι) το οποίο καλλιεργήθηκε σε τουλάχιστον μία καλλιέργεια αίματος από ασθενή με ενδαγγειακή γραμμή, και σύσταση του ιατρού για κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή .

·         Θετικό test για αντιγόνο στο αίμα (π.χ. H influenzae, S.preumoniae, N. meningitidis, και group B Streptococcous)

και

σημεία, και συμπτώματα και θετικά εργαστηριακά ευρήματα τα οποία δεν σχετίζονται με λοίμωξη από κάποια άλλη εστία.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρατε την πυώδη φλεβίτιδα την επιβεβαιωμένη με θετική ημιποσοτική καλλιέργεια του άκρου του καθετήρα αλλά με αρνητική καλλιέργεια αίματος ή χωρίς καλλιέργεια αίματος ως λοίμωξη καρδιαγγειακού συστήματος/ αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη(CVS-VASC)

Αναφέρατε τις θετικές αιμοκαλλιέργειες ως βακτηριαιμίες/ εργαστηριακά διαπιστωμένες βακτηριαιμίες (BSI-LCBI) όταν δεν είναι ορατή άλλη θέση εντόπισης της λοίμωξης.

Οι ψευδοβακτηριαιμίες δεν είναι νοσοκομειακές λοιμώξεις

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ  ΛΟΙΜΩΞΗΣ : Κλινική Σήψη

ΚΩΔΙΚΟΣ: BSI-CSEP

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η κλινική σήψη εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κλινικά σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετός (>38°C), υπόταση (συστολική πίεση £ 90mmHg), ή ολιγουρία (<20cm3/hr)

και

δεν έχει γίνει αιμοκαλλιέργεια ή δεν έχουν ανευρεθεί μικροοργανισμοί ή αντιγόνα στο αίμα

και

δεν  υπάρχει εμφανής εστία λοίμωξης σε άλλη θέση 

και

ο κλινικός έχει συστήσει θεραπεία για σήψη.

 

Κριτήριο 2:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία:  πυρετός (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, ή βραδυκαρδία.

και

δεν έχει γίνει αιμοκαλλιέργεια ή δεν έχουν ανευρεθεί μικροοργανισμοί ή αντιγόνα στο αίμα 

και

δεν  υπάρχει εμφανής εστία λοίμωξης σε άλλη θέση  

και

ο κλινικός έχει συστήσει θεραπεία για σήψη.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻ Αναφέρατε τις θετικές καλλιέργειες αίματος ως εργατηριακά επιβεβαιωμένες βακτηριαιμίες (BSI-LCBI)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Οστεομυελίτις

ΚΩΔΙΚΟΣ: BJ-BONE

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η οστεομυελίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

 Ο ασθενής έχει θετική οστική καλλιέργεια.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει ενδείξεις οστεομυελίτιδας στην άμεση εξέταση του οστού διεγχειρητικά ή σε ιστοπαθολογική εξέταση.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο  από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία : πυρετός (>38°C), εντοπισμένο οίδημα, ευαισθησία, θερμότητα, ή παροχέτευση από την ύποπτη για λοιμώξη οστική εστία.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα :

·         θετική αιμοκαλλιέργεια

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα (π.χ. H. influenza, S. pneumonia)

·         ακτινολογική ένδειξη λοιμώξεως π.χ. παθολογικά ευρήματα στην ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα (γάλλιο τεχνήτιο, κλπ).

           

                                                           

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη Αρθρώσεως ή Αρθρικού θύλακα.

ΚΩΔΙΚΟΣ: BJ-JNT

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις της αρθρώσεως ή του αρθρικού θύλακα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια για μικροοργανισμούς στο υγρό της αρθρώσεως ή από βιοψία του αθρικού υμένα.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει ένδειξεις λοίμωξης της αρθρώσεως ή του θυλάκου, εμφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: αρθρικό πόνο, οίδημα, ευαισθησία, θερμότητα, ενδείξεις ενδαρθρικής συλλογής υγρού ή περιορισμό της κινητικότητας

και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα

·         ανεύρεση μικροοργανισμών και λευκοκυττάρων στη χρώση Gram του αρθρικού υγρού

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα, στα ούρα, ή στο αρθρικό υγρό.

·         κυτταρική και βιοχημική εξέταση του αρθρικού υγρού συμβατές με λοίμωξη, η οποία δεν εξηγείται από υποκείμενη ρευματολογική διαταραχή

·         ακτινολογική ένδειξη λοίμωξης π.χ. παθολογικά ευρήματα στην ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα (γάλλιο τεχνήτιο, κλπ).

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη μεσοσπονδύλιου διαστήματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: BJ-DISK

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η λοίμωξη του μεσοσπονδύλιου διαστήματος πρέπει   να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική ιστική καλλιέργεια από το  μεσοσπονδύλιο διάστημα, που ελήφθη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή δια παρακέντησεως με βελόνα.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής παρουσιάζει ενδείξεις λοίμωξης του μεσοσπονδύλιου διαστήματος, εμφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει πυρετό (>38°C), χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία ή πόνο στο προσβεβλημένο μεσοσπονδύλιο διάστημα

και

ακτινολογική ένδειξη λοιμώξης π.χ. παθολογικά ευρήματα στην ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα (γάλλιο τεχνήτιο, κλπ).

 

Κριτήριο 4:

Ο ασθενής έχει πυρετό (>38°C), χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία ή πόνο στο προσβεβλημένο μεσοσπονδύλιο διάστημα

και

θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή τα ούρα (π.χ., H.influenzae, S. pneumoniae, N.menigitidis, group B Streptococcus).

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Ενδοκρανιακή Λοίμωξη (εγκεφαλικό απόστημα, υποσκληρίδια ή επισκληρίδια λοίμωξη, εγκεφαλίτις)

ΚΩΔΙΚΟΣ: CNS-IC

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ενδοκρανιακή λοίμωξη πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετικές για μικροοργανισμούς καλλιέργειες εγκεφαλικού ιστού ή σκληράς μήνιγγας.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει απόστημα ή ένδειξη ενδοκρανιακής λοίμωξης εμφανείς κατά τη διάρκεια εγχείρησης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: κεφαλαλγία, ζάλη, πυρετό (>38ºC), τοπικά νευρολογικά σημεία, αλλαγή του επιπέδου συνείδησης, ή σύγχυση

και

αν η διάγνωση γίνει εν ζωή, ο ιατρός αρχίζει την ενδεδειγμένη αντιμικροβιακή αγωγή

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη μικροσκοπική εξέταση εγκεφαλικής ουσίας ή υλικού από το απόστημα, που ελήφθη με αναρρόφηση δια  βελόνης ή βιοψία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή κατά τη διάκεια νεκροτομής.

·         Θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στα ούρα

·         Ακτινολογική ένδειξη λοιμώξης, π.χ. παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα, την αξονική ή μαγνητική  τομογραφία, το σπινθηρογράφημα εγκεφάλου, ή την αρτηριογραφία

·         Διαγνωστικός τίτλος IgM αντισωμάτων  ή τετραπλασιασμός του τίτλου των IgG  αντισωμάτων για το συγκεκριμένο παθογόνο.

 

Κριτήριο 4:

Ασθενείς ηλικίας ≤ 1 έτους εμφανίζουν τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη εστία: πυρετό (>38ºC), υποθερμία (<37ºC), άπνοια, βραδυκαρδία, τοπικά νευρολογικά σημεία, ή  αλλαγή του επιπέδου συνείδησης

και

αν η διάγνωση γίνει εν ζωή, ο ιατρός αρχίζει την ενδεδειγμένη αντιμικροβιακή αγωγή

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη μικροσκοπική εξέταση εγκεφαλικής ουσίας ή υλικού από το απόστημα, που ελήφθη με αναρρόφηση δια  βελόνης ή βιοψία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή με αυτοψία

·         Θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στα ούρα

·         Ακτινολογική ένδειξη λοιμώξης, π.χ. παθολογικά ευρήματα στο υπερηχογράφημα, την αξονική ή μαγνητική  τομογραφία, το σπινθηρογράφημα εγκεφάλου, ή την αρτηριογραφία

·         Διαγνωστικό τίτλο IgM αντισωμάτων  ή τετραπλασιασμό του τίτλου των IgG  αντισωμάτων για το συγκεκριμένο παθογόνο.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻Αν συνυπάρχουν μηνιγγίτιδα και εγκεφαλικό απόστημα, αναφέρατε τη λοίμωξη ως ενδοκρανιακή λοίμωξη( IC)

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ : Μηνιγγίτιδα ή κοιλίτιδα(φλεγμονή των κοιλιών του εγκεφάλου).

ΚΩΔΙΚΟΣ: CNS-MEN

ΟΡΙΣΜΟΣ : Η μηνιγγίτιδα ή η κοιλίτιδα(φλεγμονή των κοιλιών του εγκεφάλου). πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1 :

Ο ασθενής έχει μικροοργανισμούς που καλλιεργήθηκαν στο ΕΝΥ.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία, μηνιγγιτιδικά σημεία, ευρήματα από τις εγκεφαλικές συζυγίες, ή ευερεθιστότητα

και

εάν η διάγνωση γίνει εν ζωή, σύσταση του κλινικού για κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

αύξηση των λευκοκυττάρων, της πρωτεΐνης, και/ή μείωση της γλυκόζης στο ΕΝΥ.

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram του ΕΝΥ

·         θετική αιμοκαλλιέργεια.

·         θετικό test για αντιγόνο στο ΕΝΥ , στο αίμα ,ή στα ούρα.

·         διαγνωστικοί τίτλοι  αντισώματων  (IgM) ή τετραπλασιασμό του τίτλου των ειδικών για το συγκεκριμένο παθογόνο αντισωμάτων (IgG).

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους , ο οποίος εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C),υποθερμία (<37°C), άπνοια, βραδυκαρδία, αυχενική δυσκαμψία, μηνιγγιτιδικά σημεία, εκδηλώσεις από τις εγκεφαλικές συζυγίες, ή ευερεθιστότητα

και

εάν η διάγνωση γίνει εν ζωή, σύσταση του κλινικού για κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα

·         αύξηση των λευκοκυττάρων, της πρωτεΐνης, και/ή μείωση της γλυκόζης στο ΕΝΥ

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram του ΕΝΥ

·         θετική αιμοκαλλιέργεια

·         θετικό test για αντιγόνο στο ΕΝΥ, στο αίμα ,ή στα ούρα

·         διαγνωστικοί τίτλοι  αντισώματων (IgM) ή τετραπλασιασμός του τίτλου των ειδικών για το συγκεκριμένο παθογόνο αντισωμάτων (IgG)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

☻Αναφέρατε τη νεογνική μηνιγγίτιδα ως νοσοκομειακή εκτός εάν υπάρχουν καθοριστικές ενδείξεις ότι ή μηνιγγίτιδα οφείλεται σε διαπλακουντιακή   μόλυνση.

☻Αναφέρατε την λοίμωξη στην παροχέτευση του ΕΝΥ ως λοίμωξη χειρουργικής θέσης/μηνιγγίτις ή κοιλίτις ((SSI-MEN) εάν αυτή εμφανιστεί ≤ 1 χρόνο από την τοποθέτηση ,εάν εμφανιστεί αργότερα αναφέρατε ως λοίμωξη κεντρικού νευρικού συστήματος/μηνιγγίτις ή κοιλίτις(GNS-MEN)

☻Αναφέρατε την μηνιγγοεγεφαλίτιδα ως μηνιγγίτιδα (MEN)

☻Αναφέρατε το νωτιαίο απόστημα με μηνιγγίτιδα ως μηνιγγίτιδα (MEN)

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Νωτιαίο απόστημα χωρίς μηνιγγίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: GNS-SA

ΟΡΙΣΜΟΣ: Απόστημα του νωτιαίου επισκληρίδιου ή υποσκληρίδιου χώρου, χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή των γειτονικών οστών, πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετικές για μικροοργανισμούς καλλιέργειες από το απόστημα στον νωτιαίο επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο χώρο.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει απόστημα του νωτιαίου επισκληρίδιου ή υποσκληρίδιου χώρου εμφανές κατά τη διάρκεια εγχείρησης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), οσφυαλγία, εντοπισμένη ευαισθησία, ριζίτιδα των νωτιαίων νεύρων, παραπάρεση ή παραπληγία

και

αν η διάγνωση γίνει εν ζωή, ο ιατρός αρχίζει την ενδεδειγμένη αντιμικροβιακή αγωγή

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών στο αίμα

·         ακτινολογική ένδειξη νωτιαίου αποστήματος, π.χ., παθολογικά ευρήματα στη μυελογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική  τομογραφία, ή  σπινθηρογράφημα (με γάλλιο, τεχνήτιο).

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

☻Αναφέρατε το νωτιαίο απόστημα με μηνιγγίτιδα ως μηνιγγίτιδα (ΜΕΝ)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ :Αρτηριακή ή Φλεβική Λοίμωξη

ΚΩΔΙΚΟΣ: CVS-VASC

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη  πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια για μικροοργανισμούς, σε αρτηρίες ή φλέβες που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης

και

αιμοκαλλιέργεια δεν έχει ληφθεί ή είναι αρνητική.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει ενδείξεις αρτηριακής ή φλεβικής λοίμωξης , εμφανείς διεγχειρητικά  ή σε ιστοπαθολογική εξέταση.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), πόνο, ερύθημα ή θερμότητα στην προσβεβλημένη αγγειακή εστία.

και

περισσότερες από 15 αποικίες μικροοργανισμών που απομονώθηκαν σε  καλλιέργεια άκρου ενδαγγειακού καθετήρα, με την ημιποσοτική μέθοδο

και

αιμοκαλλιέργεια δεν έχει ληφθεί ή είναι αρνητική.

 

Κριτήριο 4:

Ο ασθενής εμφανίζει εκροή πυώδους υγρού από την προσβεβλημένη αγγειακή περιοχή.

και

αιμοκαλλιέργεια δεν έχει ληφθεί ή είναι αρνητική.

 

Κριτήριο 5:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος  εμφανίζει  τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), υποθερμία (<37°C), βραδυκαρδία , λήθαργο, ή πόνο, ερύθημα, ή θερμότητα στην προσβεβλημένη αγγειακή εστία.

και

περισσότερες από 15 αποικίες μικροοργανισμών σε  καλλιέργεια άκρου ενδαγγειακού καθετήρα, απομονωθείσες με την ημιποσοτική μέθοδο

και

αιμοκαλλιέργεια δεν έχει ληφθεί ή είναι αρνητική

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρατε την λοίμωξη ενός αρτηριοφλεβώδους μοσχεύματος, παροχέτευσης, αναστόμωσης ή της θέσης ενδαγγειακού καθετήρα χωρίς απομόνωση μικροβίων από το αίμα, ως αρτηριακή ή φλεβική λοίμωξη(CVS-VASC).

Αναφέρατε ενδαγγειακές λοιμώξεις με απομόνωση μικροβίων από το αίμα ως μικροβιαιμίες/εργαστηριακά διαγνωσμένες μικροβιαιμίες(BSI-LCBI)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ : Ενδοκαρδίτιδα Φυσικής ή Προσθετικής Βαλβίδας

ΚΩΔΙΚΟΣ: CVS-ENDO

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ενδοκαρδίτιδα της φυσικής ή προσθετικής βαλβίδας πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια για μικροοργανισμούς από τη βαλβίδα ή την εκβλάστηση.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), εμφάνιση φυσήματος ή αλλαγή στο χαρακτήρα του ήδη υπάρχοντος, εμβολικά επεισόδια, δερματικές εκδηλώσεις (π.χ., πετέχειες, σχισμοειδείς αιμορραγίες στα νύχια, οζίδια Osler), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ή διαταραχές από το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς.

και

εάν η διάγνωση γίνει εν ζωή, σύσταση του ιατρού για κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα :

·         απομόνωση μικροοργανισμών σε δύο ή περισσότερες καλλιέργειες αίματος

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram  δείγματος από τη βαλβίδα, ενώ η καλλιέργεια του δείγματος είναι αρνητική ή δεν έχει γίνει.

·         εκβλαστήσεις στη βαλβίδα, εμφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή αυτοψίας.

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στα ούρα (π.χ, H.Influenzae, S, pneumoniae, N. meningitidis, group B Streptococcus)  

·         εμφάνιση νέας εκβλάστησης στο υπερηχογράφημα καρδιάς.

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας ≤ 1 έτους εμφανίζει τουλάχιστον δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, βραδυκαρδία, εμφάνιση φυσήματος ή αλλαγή στο χαρακτήρα του ήδη υπάρχοντος, εμβολικά επεισόδια, δερματικές εκδηλώσεις (π.χ., πετέχειες, σχισμοειδείς αιμορραγίες στα νύχια, οζίδια Osler), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ή διαταραχές από το ερεθισματαγωγό σύστημα της καρδιάς.

και

εάν η διάγνωση γίνει εν ζωή  ο θεράπων συνιστά έναρξη της ενδεδειγμένης αντιμικροβιακής θεραπείας

και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα

·         απομόνωση μικροοργανισμών σε δύο ή περισσότερες καλλιέργειες αίματος

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram  δείγματος από τη βαλβίδα, ενώ η καλλιέργεια του δείγματος είναι αρνητική ή δεν έχει γίνει.

·         εκβλαστήσεις στη βαλβίδα, εμφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή αυτοψίας.

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στα ούρα (π.χ, H.Influenzae, S, pneumoniae, N. meningitidis, group B Streptococcus) 

·         εμφάνιση νέας εκβλάστησης στο υπερηχογράφημα καρδιάς.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Μυοκαρδίτιδα ή Περικαρδίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: CVS-CARD

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει μικροοργανισμούς σε καλλιέργεια από περικαρδιακό ιστό ή υγρό που ελήφθη διά αναρροφήσεως  με βελόνα ή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), θωρακικό πόνο, παράδοξο σφυγμό, ή μεγαλοκαρδία

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         παθολογικό ΗΚΓ συμβατό με μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα

·         Θετικό test για αντιγόνο στο αίμα (π.χ. H. Influenzae, S. Pneumoniae)

·         ένδειξη μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας σε ιστολογική εξέταση καρδιακού ιστού

·         τετραπλασιασμό του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων με ή χωρίς απομόνωση του ιού από το φάρυγγα ή τα κόπρανα

·         συλλογή περικαρδιακού υγρού που πιστοποιείται με υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική  τομογραφία, ή αγγειογραφία.

 

Κριτήριο 3:

 Ασθενής ≤ 1 χρόνου εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη εστία: πυρετό (>38ºC), υποθερμία (<37ºC), άπνοια, βραδυκαρδία, παράδοξο σφυγμό, ή μεγαλοκαρδία

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         παθολογικό ΗΚΓ συμβατό με μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα (π.χ. H. Influenzae, S. Pneumoniae)

·         ένδειξη μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας σε ιστολογική εξέταση καρδιακού ιστού

·         τετραπλασιασμό του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων με ή χωρίς απομόνωση του ιού από το φάρυγγα ή  τα κόπρανα

·         συλλογή περικαρδιακού υγρού που πιστοποιείται με υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική  τομογραφία, ή αγγειογραφία.

 

ΣΧΟΛΙΟ

☺Στις περισσότερες περιπτώσεις η περικαρδίτιδα που εμφανίζεται μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση ή μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου δεν είναι λοιμώδους αιτιολογίας.

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Μεσοθωρακίτις

ΚΩΔΙΚΟΣ: CVS-MED

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Μεσοθωρακίτις πρέπει να πληρεί τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει μικροοργανισμούς σε καλλιέργεια από μεσοπνευμόνιο ιστό ή υγρό που ελήφθη διά αναρροφήσεως με βελόνα ή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

                             

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει αποδεδειγμένη μεσοθωρακίτιδα εμφανή κατά τη διάρκεια εγχείρησης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), θωρακικό πόνο, ή στερνική αστάθεια

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         πυώδη παροχέτευση από την περιοχή του μεσοθωρακίου

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος ή υγρού διαφυγής από το μεσοθωράκιο.

·         διεύρυνση του μεσοθωρακίου στην ακτινογραφία θώρακα

 

Κριτήριο 4:

Ασθενής ≤ 1 έτους εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη εστία: πυρετό (>38ºC), υποθερμία (<37ºC), άπνοια, βραδυκαρδία, ή αστάθεια του στέρνου στη ψηλάφηση

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         πυώδη παροχέτευση από την περιοχή του μεσοθωρακίου

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος ή υγρού διαφυγής από το μεσοθωράκιο.

·         διεύρυνση του μεσοθωρακίου στην ακτινογραφία θώρακα

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

☻Αναφέρατε την μεσοθωρακίτιδα που έπεται καρδιοχειρουργικής επέμβασης η οποία συνδιάζεται με οστεομυελίτιδα καλλίτερα ως λοίμωξη χειρουργικής θέσης/μεσοθωρακίτιδα(SSI-MED) παρά ως λοίμωξη χειρουργικής θέσης/οστεομυελίτιδα(SSI-BONE)

 


 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Επιπεφυκίτις

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-CONJ

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η επιπεφυκίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής εμφανίζει παθογόνα σε καλλιέργεια πυώδους εκκρίματος  που ελήφθη από τον επιπεφυκότα ή τους γειτονικούς ιστούς, όπως το βλέφαρο,ο κερατοειδής, οι ταρσαίοι αδένες, ή οι δακρυϊκοί αδένες.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει πόνο ή ερυθρότητα στον επιπεφυκότα ή γύρω από το μάτι

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         λευκοκύτταρα και μικροοργανισμοί εμφανείς σε χρώση Gram του εκκρίματος

·         πυώδες έκκριμα

·         θετικό τεστ αντιγόνου ( π.χ. ELISA ή IF για χλαμύδια τραχώματος, απλό έρπητα, αδενοϊούς) σε έκκριμα ή επίχρισμα από τον επιπεφυκότα

·         πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα εμφανή σε μικροσκοπική εξέταση του εκκρίματος ή του επιχρίσματος από τον επιπεφυκότα

·         θετική καλλιέργεια για ιούς

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλο αντισωμάτων (IgM) ή τετραπλασιασμό σε διαδοχικά δείγματα του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων (IgG) για το παθογόνο.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρατε άλλες λοιμώξεις του οφθαλμού ως EYE.

☻Μην αναφέρετε χημική επιπεφυκίτιδα που προκλήθηκε από νιτρικό άργυρο (AgNO3) σαν νοσοκομειακή λοίμωξη.

☻Μην αναφέρετε ως επιπεφυκίτιδα αυτή που εμφανίζεται στα πλαίσια μιας ιογενούς συνδρομής (όπως ιλαρά, ανεμευλογιά, ή μια URI).

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Οφθαλμού, εκτός από επιπεφυκίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-EYE

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μια λοίμωξη του οφθαλμού, εκτός της επιπεφυκίτιδας, πρέπει να πληρεί τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής αναπτύσσει μικροοργανισμούς σε καλλιέργειες από το πρόσθιο ή οπίσθιο θάλαμο του υαλώδους υγρού.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη εστία: πόνο στο μάτι, διαταραχές της όρασης, ή υπόπυο

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα::

·         διάγνωση οφθαλμικής λοίμωξης από κλινικό γοατρό

·         θετικό τεστ αντιγόνου στο αίμα (π.χ. H.influenzae, S.pneumoniae)

·         θετική καλλιέργεια αίματος.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Ωτός,Μαστοειδούς απόφυσης

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-EAR

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις του ωτός και της μαστοειδούς αποφύσεως πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αφορούν την κάθε εστία:

Η εξωτερική ωτίτις πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει θετική καλλιέργεια για παθογόνους μικροοργανισμούς , από πυώδες έκκριμα από τον έξω ακουστικό πόρο.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), πόνο, ερυθρότητα, ή εκροή από τον έξω ακουστικό πόρο

και

ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram πυώδους εκκρίματος.

 

Η μέση ωτίτις πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια, από υγρό του μέσου ωτός, που λαμβάνεται με τυμπανοκέντηση ή διεγχειρητικώς.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), πόνο στην περιοχή του τυμπανικού υμένα, φλεγμονή, συρρίκνωση ή ακινησία του τυμπανικού υμένα, ή υγρό όπισθεν του τυμπανικού υμένα.

 

Η εσωτερική ωτίτις πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια, από υγρό του έσω ωτός, που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει κλινική διάγνωση λοιμώξεως του έσω ώτος.

 

Η μαστοειδίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια, από πυώδη παροχέτευση της μαστοειδούς αποφύσεως.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή  συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό  (>38°C), πόνο, ευαισθησία, ερύθημα, κεφαλαλγία, ή παράλυση του προσωπικού νεύρου.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram πυώδους υλικού από τη μαστοειδή απόφυση.

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα.

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Στοματικής Kοιλότητας (στόμα, γλώσσα, ούλα).

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-ORAL

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο : 1

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια, πυώδους υλικού που προέρχεται από ιστούς της στοματικής κοιλότητας.

 

Κριτήριο:  2

Ο ασθενής έχει απόστημα ή άλλη λοίμωξη της στοματικής κοιλότητας, εμφανή κατά την άμεση εξέταση, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επεμβάσεως, ή κατά τη διάρκεια ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: απόστημα, εξέλκωση, ή υπεγειρμένες λευκές πλάκες στο φλεγμαίνοντα βλεννογόνο, ή πλάκες στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram

·         θετική χρώση ΚΟΗ (υδροξείδιου του καλίου)

·         ανεύρεση πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων στη μικροσκοπική  εξέταση ξεσμάτων του βλεννογόνου

·         θετικό test για αντιγόνο στις στοματικές εκκρίσεις

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλο αντισωμάτων (IgM), ή τετραπλασιασμό του τίτλου των  ειδικών για το παθογόνο αντισωμάτων (IgG)

·         κλινική διάγνωση λοίμωξης και θεραπεία με τοπική και από του στόματος αντιμυκητιασιακή αγωγή

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρατε νοσοκομειακή πρωτοπαθή λοίμωξη της στοματικής κοιλότητος ως ORAL. Υποτροπιάζουσες ερπητικές λοιμώξεις δεν είναι νοσοκομειακές.

                               

             

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Παραρρινοκολπίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-SINU

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η παραρρινοκολπίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από  τα  ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια, από πυώδες υλικό που προέρχεται από τους παραρρίνιους κόλπους.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), πόνο ή ευαισθησία στην περιοχή του προσβεβλημένου παραρρινίου κόλπου, κεφαλαλγία, πυώδη ρινική έκκριση, ή ρινική απόφραξη.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         θετική διαφανοσκόπηση

·         θετική ακτινολογική εξέταση

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Ανωτέρου Αναπνευστικού Σύστηματος, Φαρυγγίτιδα, Λαρυγγίτιδα, Επιγλωττίτιδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EENT-UR

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), ερυθρότητα του φάρυγγα, κυνάγχη, βήχα, βράγχος φωνής, ή πυώδες εξίδρωμα στο φάρυγγα.

Και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών από την προσβεβλημένη εστία

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών από το αίμα

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στις  αναπνευστικές εκκρίσεις

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλο αντισωμάτων (IgM), ή τετραπλασιασμό του τίτλου των  ειδικών για το παθογόνο αντισωμάτων (IgG)

·         κλινική διάγνωση λοίμωξης του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει απόστημα εμφανές κατά την άμεση εξέταση κατά τη διάρκεια χειρουργικής επεμβάσεως, ή κατά την διάρκεια ιστοπαθολογικής εξετάσεως.

 

Κριτήριο 3:

Ασθενής ηλικίας £ 1 έτους ο οποίος  εμφανίζει  τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38°C), υποθερμία (<37°C), άπνοια, βραδυκαρδία, ρινική έκκριση, ή πυώδες εξίδρωμα στο φάρυγγα

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών από την προσβεβλημένη εστία

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών από το αίμα

·         θετικό test για αντιγόνο στο αίμα ή στις  αναπνευστικές εκκρίσεις.

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλο αντισωμάτων (IgM), ή τετραπλασιασμό του τίτλου των  ειδικών για το παθογόνο αντισωμάτων (IgG)

·         κλινική διάγνωση λοίμωξης του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Γαστρεντερίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: GI-GIT

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η γαστρεντερίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής εμφανίζει απότομη διάρροια (υδαρή κόπρανα για παραπάνω από 12 ώρες), με ή χωρίς εμέτους ή πυρετό  (>38°C), και χωρίς την παρουσία εμφανούς μη-λοιμώδους αιτίας (π.χ., διαγνωστικά test, χορήγηση φαρμάκων, οξεία παρόξυνση μιας χρονίας νόσου, ή ψυχολογικό stress).

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: ναυτία, εμετός, κοιλιακός πόνος, ή κεφαλαλγία.

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         θετική καλλιέργεια για εντερικό παθογόνο από τα κόπρανα ή από δειγματοληψία ορθού με στειλεό

·         ανεύρεση εντερικού παθογόνου με μικροσκόπηση (με ηλεκτρονικό ή κοινό  μικροσκόπιο)

·         ανεύρεση εντερικού παθογόνου μέσω αντιγονικής ή αντισωματικής ανάλυσης στο αίμα ή στα κόπρανα

·         ενδείξεις για την παρουσία εντερικού παθογόνου ανιχνεύονται δια ιστικής καλλιέργειας (ανίχνευση τοξίνης) ή μέσω  κυττοπαθολογικών αλλαγών

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλος αντισωμάτων (IgM), ή τετραπλασιασμό του τίτλου των  ειδικών για το παθογόνο αντισωμάτων (IgG)

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Γαστρεντερικού Σωλήνος (Οισοφάγος, Στόμαχος, Λεπτό και Παχύ έντερο, Ορθό, εκτός γαστρεντερίτιδας και σκωληκοειδίτιδας).

ΚΩΔΙΚΟΣ: GI-GIT

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος, με εξαίρεση τη γαστρεντερίτιδα και τη σκωληκοειδίτιδα, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει απόστημα ή άλλες ενδείξεις λοιμώξεως, που είναι εμφανείς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επεμβάσεως ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία και τα οποία είναι συμβατά με λοίμωξη του οργάνου ή ιστού του γαστρεντερικού σωλήνα που συμμετέχει: πυρετός (>38°C), ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, ή ευαισθησία

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         θετική καλλιέργεια για μικροοργανισμούς από υλικό παροχέτευσης ή ιστό που λαμβάνεται  διεγχειρητικά ή ενδοσκοπικά, ή από παροχέτευση διεγχειρητικά τοποθετημένη.

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram ή με ΚΟΗ (υδροξειδίο του καλίου), ή ανεύρεση πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων στη μικροσκοπική εξέταση υλικού παροχέτευσης ή ιστού, ο οποίος λαμβάνεται διεγχειρητικά ή ενδοσκοπικά ή από παροχέτευση διεγχειρητικά τοποθετημένη.

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών στο αίμα.

·         παρουσία παθολογικών ευρημάτων σε ακτινολογική εξέταση.

·         παρουσία παθολογικών ευρημάτων σε ενδοσκοπική εξέταση (π.χ.,μυκητιασική [Candida] οισοφαγίτιδα ή πρωκτίτιδα).

                                                           

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Ηπατίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: GI-HEP

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ηπατίτιδα πρέπει να πληρεί το ακόλουθo κριτήριο:

 

Ο ασθενής εμφανίζει δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό  (>38°C), ανορεξία, ναυτία, έμετο, κοιλιακό πόνο, ίκτερο, ή έχει ιστορικό μετάγγισης εντός των 3 προηγούμενων μηνών.

Και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         θετικό test για αντιγόνο ή αντίσωμα για ηπατίτιδα Α, Β, C, ή ηπατίτιδα δέλτα.

·         διαταραχές  ηπατικής λειτουργίας (π.χ., αύξηση SGOT, SGPT, χολερυθρίνης)

·         ανεύρεση κυτταρομεγαλοΐού (CMV) στα ούρα ή στις στοματοφαρυγγικές εκκρίσεις.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μην αναφέρετε την ηπατίτιδα ή τον ίκτερο που οφείλεται σε μη λοιμώδες αίτιο (π.χ.  έλλειψη α1-αντιθρυψίνης)

Μην αναφέρετε την ηπατίτιδα ή τον ίκτερο που οφείλεται στην έκθεση σε ηπατοτοξίνες (π.χ., αλκοόλ, ηπατίτιδα  οφειλόμενη σε παρακεταμόλη κ.λ.π)

Μην αναφέρετε την ηπατίτιδα ή τον ίκτερο που οφείλεται σε απόφραξη των χοληφόρων (χολοκυστίτιδα)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Ενδοκοιλιακή Λοίμωξη περιλαμβάνουσα τη Χοληδόχο Κύστη, τα Χοληφόρα, το Ήπαρ (εκτός της ιογενούς ηπατίτιδας), τον Σπλήνα, το Πάγκρεας, το Περιτόναιο, τον Υποδιαφραγματικό χώρο, ή άλλο Ενδοκοιλιακό ιστό ή περιοχή που  δεν διευκρινίζεται αλλού.

ΚΩΔΙΚΟΣ: GI-IAB

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια.:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει θετική καλλιέργεια από πυώδες υλικό που ελήφθη από την ενδοκοιλιακή χώρα, διεγχειρητικά  ή με παρακέντηση δια βελόνης.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει απόστημα ή της ενδείξεις ενδοκοιλιακής λοιμώξεως, που είναι εμφανείς κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ή στην ιστοπαθολογική εξέταση.

 

Κριτήριο 3: 

Ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα, χωρίς να υπάρχει άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό  (>38°C), ναυτία, έμετο, κοιλιακό πόνο ή ίκτερο.

Και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         καλλιέργεια μικροοργανισμών από υλικό προερχόμενο από χειρουργικά τοποθετημένη παροχέτευση (π.χ. σύστημα ανοιχτής ή κλειστής παροχέτευσης, σωλήνας Kerr)

·         ανεύρεση μικροοργανισμών στη χρώση Gram από υλικό παροχέτευσης ή ιστό, που ελήφθη διεγχειρητικά ή με παρακέντηση δια βελόνης 

·         θετική αιμοκαλλιέργεια και ακτινολογικές ενδείξεις λοιμώξεως π.χ., παθολογικά ευρήματα σε υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία σπινθηρογράφημα (με γάλλιο ή τεχνήτιο), ή σε απλή ακτινογραφία κοιλίας.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Μην αναφέρετε την παγκρεατίτιδα (φλεγμονώδες σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από κοιλιακό πόνο, ναυτία και έμετο, που συνοδεύονται από αύξηση των επιπέδων των παγκρεατικών ενζύμων στον ορό), ως ενδοκοιλιακή λοίμωξη, εκτός εάν έχει αποδειχθεί ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας. 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Νεκρωτική Εντεροκολίτις

ΚΩΔΙΚΟΣ: GI-NEC

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα στα νεογνά πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Το νεογνό εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: εμέτους, διάταση στις κοιλιάς, ή άπεπτα τροφικά υπολείμματα στις κενώσεις

και

επαναλαμβανόμενα θετική Mayer κοπράνων ή αίμα στα κόπρανα

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα ακτινολογικά ευρήματα:

·         πνευμοπεριτόναιο

·         πνευμάτωση του εντέρου

·         αμετάβλητες «άκαμπτες» έλικες λεπτού εντέρου.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Βρογχίτις, τραχειοβρογχίτις, βρογχιολίτις, τραχειίτις, χωρίς ένδειξη πνευμονίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ: LRI-BRON

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι τραχειοβρογχικές λοιμώξεις πρέπει να πληρούν τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής δεν εμφανίζει κλινική ή ακτινολογική ένδειξη πνευμονίας

και

ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), βήχα, νέα ή αυξανόμενη απόχρεμψη, υγρούς ή ξηρούς ρόγχους.

Και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         θετική καλλιέργεια σε υλικό που ελήφθη με βαθειά βρογχική αναρρόφηση ή βρογχοσκόπηση

·         θετικό τεστ αντιγόνου στις αναπνευστικές εκκρίσεις

 

Κριτήριο 2:

 Ασθενής  ηλικίας ≤ 1 έτους, χωρίς κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα πνευμονίας

και

ο ασθενής εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), βήχα, νέα ή αυξανόμενη απόχρεμψη, υγρούς η ξηρούς ρόγχους, αναπνευστική ανεπάρκεια, άπνοια, ή βραδυκαρδία.

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         θετική καλλιέργεια σε υλικό που ελήφθη με βαθειά βρογχική αναρρόφηση ή βρογχοσκόπηση

·         θετικό τεστ αντιγόνου στις αναπνευστικές εκκρίσεις

·         διαγνωστικό τίτλο IgM αντισωμάτων  ή τετραπλασιασμό του τίτλου των IgG αντισωμάτων για το συγκεκριμένο παθογόνο σε διαδοχικές μετρήσεις.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Μην αναφέρετε ως λοίμωξη, την χρόνια βρογχίτιδα ασθενούς με χρόνια πνευμονική νόσο εκτός αν υπάρχει ένδειξη οξείας δευτεροπαθούς λοίμωξης, που εκδηλώνεται με αλλαγή του μικροοργανισμού.

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Άλλες λοιμώξεις της κατώτερης αναπνευστικής οδού

ΚΩΔΙΚΟΣ: LRI-LUNG

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι άλλες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

 Ο ασθενής έχει μικροοργανισμούς εμφανείς στη μικροσκόπηση ή σε καλλιέργιες πνευμονικού ιστού ή υγρού, συμπεριλαμβανομένου του πλευριτικού υγρού.

 

Κριτήριο 2:

 Ο ασθενής έχει πνευμονικό απόστημα ή εμπύημα εμφανές κατά τη διάρκεια εγχείρησης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει αποστηματική κοιλότητα εμφανή σε ακτινογραφία θώρακος.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻Αναφέρατε την ταυτόχρονη λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού με πνευμονία από τον ίδιο μικροργανισμό ως πνευμονία ( PNEU) .

☻Αναφέρατε το πνευμονικό απόστημα ή εμπύημα χωρίς πνευμονία ως άλλη λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού (LUNG).

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Ενδομητρίτις

ΚΩΔΙΚΟΣ: REPR-EMET

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ενδομητρίτιδα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Η ασθενής έχει μικροοργανισμούς σε καλλιέργια υγρού ή ιστού από το ενδομήτριο που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, δια αναρροφήσεως με βελόνα ή με απόξεση.

 

Κριτήριο 2:

 Η ασθενής εμφανίζει τουλάχιστο δύο από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC), κοιλιακό άλγος, ψηλαφητική ευαισθησία στη μήτρα, ή πυώδη παροχέτευση από τη μήτρα.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Αναφέρατε την ενδομητρίτιδα μετά τον τοκετό σαν νοσοκομειακή λοίμωξη εκτός αν το αμνιακό υγρό είναι μολυσμένο κατά την εισαγωγή ή αν η ασθενής εισήχθη 48 ώρες μετά την ρήξη των μεμβρανών.

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη Περινεοτομής

ΚΩΔΙΚΟΣ: REPR-EPIS

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις της περινεοτομής    πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Η ασθενής μετά από κολπικό τοκετό παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση από την περινεοτομή.

 

Κριτήριο 2:

Η ασθενής μετά από κολπικό τοκετό έχει απόστημα στην περινεοτομή.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Η περινεοτομή δεν θεωρείται επέμβαση σύμφωνα με την ταξινόμηση του NNIS*. Μην την αναφέρετε ως χειρουργική λοίμωξη (SSI).

 

*NNIS=National Nosocomial  Infections Surveillance System

ΕΝΤΟΠΙΣΗ  ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη Κολπικού κολόβωματος μετά από υστερεκτομή

ΚΩΔΙΚΟΣ: REPR-VCUF

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις του κολπικού κολοβώματος πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Η ασθενής μετά από υστερεκτομή παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση από το κολπικό κολόβωμα.

 

Κριτήριο 2:

Η ασθενής μετά από υστερεκτομή έχει απόστημα στο κολπικό κολόβωμα.

 

Κριτήριο 3:

 Η ασθενής μετά από υστερεκτομή παρουσιάζει θετική καλλιέργεια υγρού ή ιστού που ελήφθη από το κολπικό κολόβωμα

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Οι περισσότερες λοιμώξεις του κολπικού κολοβώματος είναι λοιμώξεις χειρουργικής θέσης οργάνου χώρου με εντόπιση στο κολπικό κολόβωμα (SSI-VCUF).

Αναφέρατε μόνο την όψιμη λοίμωξη του κολπικού κολοβώματος (>30 ημέρες μετά την υστερεκτομή) ως λοίμωξη γεννητικού συστήματος -κολοβώματος( REPR-VCUF)

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Άλλες λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος ανδρών ή γυναικών (επιδυδιμίδας,όρχεων, προστάτη, κόλπου, ωοθηκών, μήτρας, ή άλλων εν τω βάθει ιστών της πυέλου, εκτός από ενδομητρίτιδα ή λοιμώξεις του κολπικού κολοβώματος).

ΚΩΔΙΚΟΣ: REPR-OREP

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι άλλες λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος ανδρών ή γυναικών πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει μικροοργανισμούς σε καλλιέργεια υγρού ή ιστού από την προσβεβλημένη περιοχή.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής έχει απόστημα ή άλλη ένδειξη λοίμωξης στην προσβεβλημένη περιοχή.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Αναφέρατε την ενδομητρίτιδα ως ενδομητρίτιδα (EMET)

Αναφέρατε τις λοιμώξεις του κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή ως λοιμώξεις κολοβώματος (VCUF).

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Δερματικές λοιμώξεις

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-SKIN

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις του δέρματος πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση, φλύκταινες, φυσαλλίδες, ή δοθιήνες.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πόνο ή ευαισθησία, τοπικό οίδημα,   ερυθρότητα, ή θερμότητα

και

τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα:

·         ανεύρεση μικροοργανισμών από αναρρόφηση ή παροχέτευση από την προσβεβλημένη περιοχή: αν οι μικροοργανισμοί ανήκουν στη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος (π.χ. σταφυλόκοκκος κοαγκουλάση αρνητικός, μικρόκοκκος, diphtheroids) πρέπει να είναι pure καλλιέργεια

·         ανεύρεση μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος

·         θετικό τεστ αντιγόνου σε μολυσμένο ιστό ή αίμα (π.χ. απλός έρπητας, έρπης ζωστήρας, αιμ. ινφλουέντσας, ναϊσσέρεια  μηνιγγίτιδας)

·         πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα εμφανή σε μικροσκοπική εξέταση της προσβεβλημένης περιοχής

·         διαγνωστικό τίτλο αντισωμάτων (IgM) ή τετραπλασιασμό του τίτλου των αντισωμάτων (IgG) για το παθογόνο σε διαδοχικά δείγματα.

 

ΣΧΟΛΙΟ:

☺Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις του δέρματος μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ποικιλίας χειρισμών που γίνονται στο νοσοκομείο. Οι λοιμώξεις της τομής μετά από χειρουργείο ταυτοποιούνται χωριστά ως χειρουργικές λοιμώξεις του δέρματος (SSI-SKIN) εκτός και αν πρόκειται για επέμβαση καρδιακού by-pass (CBGB). Αν η τομή στο στέρνο μετά από CBGB επιμολυνθεί ταξινομείται ως SKNC και αν επιμολυνθεί η τομή στη θέση λήψης του φλεβικού μοσχεύματος στη κνήμη ταξινομείται ως SKNL. ΄Αλλες  ειδικές δερματικές λοιμώξεις ταξινομούνται ανάλογα με την ανατομική τους θέση και παρατίθενται ακολούθως στις Οδηγίες Αναφοράς.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

☻Αναφέρατε την ομφαλίτιδα στα νεογνά ως ομφαλίτιδα (UMB)

☻Αναφέρατε τις λοιμώξεις στην θέση της περιτομής στα νεογνά ως λοίμωξη περιτομής (CIRC)

☻Αναφέρατε την φλυκταίνωση στα βρέφη ως βρεφική φλυκταίνωση(PUST)

☻Αναφέρατε τις λοιμώξεις των ελκών κατακλίσεως ως λοίμωξη έλκους κατάκλισης (DECU)

☻Αναφέρατε τις λοιμώξεις των εγκαυμάτων ως λοίμωξη εγκαύματος(BURN)

☻Αναφεράτε τα αποστήματα μαστού ή τις μαστίτιδες ως απόστημα μαστού ή μαστίτις (BRST)

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοιμώξεις Μαλακών Μορίων (νεκρωτική περιτονίτιδα, λοιμώδης γάγγραινα, νεκρωτική κυτταρίτιδα, λοιμώδης μυοσίτιδα, λεμφαδενίτιδα, ή λεμφαγγειίτιδα)

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-ST

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις των μαλακών μορίων πρέπει να πληρούν τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργειες ιστών ή εκκρίματος από την προσβεβλημένη περιοχή.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής παρουσιάζει πυώδη παροχέτευση στην προσβεβλημένη περιοχή.

 

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής παρουσιάζει απόστημα ή άλλη ένδειξη λοίμωξης εμφανή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

 

Κριτήριο 4:

Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία  στην πάσχουσα περιοχή χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: τοπικά πόνο ή ευαισθησία, ερυθρότητα, οίδημα ή θερμότητα

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος

·         θετικό τέστ αντιγόνου στο αίμα ή στα ούρα (π.χ. H. Influenzae, S. Pneumoniae, N. Meninditis, group B Streptococcus, Candida sp.)

·         διαγνωστικό μονήρη τίτλο αντισωμάτων (IgM) ή τετραπλασιασμό του τίτλου των αντισωμάτων (IgG) για το παθογόνο σε διαδοχικά δείγματα.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφέρατε τις χειρουργικές λοιμώξεις που περιλαμβάνουν το δέρμα και τους εν τω βάθει μαλακούς ιστούς (έως το επίπεδο των μυών ή της μυικής περιτονίας) ως SSI-ST (μαλακοί ιστοί) εκτός αν η λοίμωξη αναπτύσσεται στη χειρουργική τομή από επέμβαση καρδιακού by-pass (CBGB). Σε αυτή την περίπτωση αν επιμολυνθούν το δέρμα και οι εν τω βάθει μαλακοί ιστοί στην τομή του στέρνου, η λοίμωξη ταξινομείται ως  STC, ενώ αν επιμολυνθεί η τομή και οι μαλακοί ιστοί στη θέση λήψης του φλεβικού μοσχεύματος στη κνήμη, η λοίμωξη ταξινομείται ως  STL.

Αναφέρατε τις λοιμώξεις των ελκών κατακλίσεως ως λοίμωξη έλκους κατάκλισης (DECU)

Αναφέρατε τις λοιμώξεις εν τω βάθει ιστών της λεκάνης ως άλλη λοίμωξη του γεννητικού συστήματος (OREP)

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ  ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Έλκος κατακλίσεως που περιλαμβάνει επιπολής και εν τω βάθει λοίμωξη

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-DECU

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις στα έλκη κατακλίσεων πρέπει να πληρούν το παρακάτω κριτήριο:

Ο ασθενής παρουσιάζει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία  στην πάσχουσα περιοχή χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: ερυθρότητα και ευαισθησία, ή οίδημα των ορίων της πληγής της κατάκλισης

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια υγρού ή ιστού που ελήφθη σωστά  (βλέπε παρακάτω)

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ

☺Πυώδης παροχέτευση μόνο, δεν είναι σαφής ένδειξη λοίμωξης.

☺Ανάπτυξη μικροοργανισμών από την επιφάνεια ενός έλκους κατάκλισης δεν είναι επαρκής ένδειξη ότι το έλκος είναι μολυσμένο. Σωστά ληφθέν δείγμα από έλκος κατάκλισης περιλαμβάνει αναρρόφηση με βελόνα ή βιοψία ιστού από την παρυφή του έλκους.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη  Εγκαύματος

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-BURN

ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι λοιμώξεις των εγκαυμάτων πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

 Ο ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην εμφάνιση ή τους χαρακτήρες της πληγής του εγκαύματος, όπως ταχεία αποκόλληση εσχάρας, ή σκούρο καφέ, μαύρο, ή ιόχρουν χρωματισμό  της εσχάρας, ή οίδημα στα χείλη του εγκαύματος

και

ιστολογική εξέταση βιοψίας από το τραύμα δείχνει εισβολή μικροοργανισμών σε παρακείμενους ζωντανούς ιστούς.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής παρουσιάζει αλλαγή στην εμφάνιση ή τους χαρακτήρες της πληγής του εγκαύματος, όπως ταχεία αποκόλληση εσχάρας, ή σκούρο καφέ, μαύρο, ή ιόχρουν χρωματισμό  της εσχάρας, ή οίδημα στα χείλη του εγκαύματος

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         Ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος με απουσία άλλων διαπιστωμένων λοιμώξεων

·         Απομόνωση ιού απλού έρπητα, ιστολογική διαπίστωση εγκλείστων με οπτικό ή ηλεκρονικό μικροσκόπιο ή ορατά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ϊικά τμήματα σε βιοψίες ή σε ξέσματα του εγκαύματος.

 

 Κριτήριο 3:

 Ο ασθενής με έγκαυμα έχει τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία: πυρετό (>38ºC) ή υποθερμία (<36ºC), υπόταση, ολιγουρία (<20 cm3/ h), υπεργλυκαιμία ενώ τρέφονται με ποσότητα υδατανθράκων  που προηγούμενα γινόταν καλά ανεκτή, ή διανοητική σύγχυση

και

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

·         ιστολογική εξέταση βιοψίας από το έγκαυμα δείχνει εισβολή μικροοργανισμών σε παρακείμενους ζωντανούς ιστούς.

·         ανάπτυξη μικροοργανισμών σε καλλιέργεια αίματος

·         απομόνωση ιού απλού έρπητα, ιστολογική διαπίστωση εγκλείστων με οπτικό ή ηλεκρονικό μικροσκόπιο ή ορατά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ϊικά τμήματα σε βιοψίες ή σε ξέσματα του εγκαύματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ

☺Διαπύηση μόνο της πληγής του εγκαύματος δεν είναι αρκετή για τη διάγνωση λοίμωξης του εγκαύματος. Τέτοια διαπύηση μπορεί να αντανακλά ατελή φροντίδα της πληγής.

☺Πυρετός σε ασθενή με έγκαυμα δεν είναι αρκετό σύμπτωμα για τη διάγνωση λοίμωξης του εγκαύματος αφού ο πυρετός μπορεί να είναι αποτέλασμα τραύματος των ιστών ή άλλης λοίμωξης του ασθενούς.

☺Οι χειρουργοί των κέντρων εγκαυμάτων που φροντίζουν αποκλειστικά εγκαυματίες, μπορεί να βασίζονται μόνο στο πρώτο κριτήριο για τη διάγνωση της λοίμωξης του εγκαύματος.

☺Τα νοσοκομεία με κέντρα εγκαυμάτων μπορεί να ταξινομούν περαιτέρω τις εγκαυματικές λοιμώξεις ως ακολούθως: της εγκαυματικής επιφάνειας, του μοσχεύματος, της επιφάνειας από όπου λαμβάνεται το μόσχευμα.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Απόστημα μαστού ή μαστίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-BRST

ΟΡΙΣΜΟΣ: Το απόστημα μαστού ή η μαστίτιδα πρέπει να πληρούν τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής παρουσιάζει θετική καλλιέργεια του προσβεβλημένου μαζικού ιστού ή υγρού που ελήφθη με τομή και παροχέτευση, ή αναρρόφηση με βελόνα.

 

Κριτήριο 2:

Ο ασθενής παρουσιάζει απόστημα μαστού ή άλλη ένδειξη λοίμωξης εμφανή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης ή ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Κριτήριο 3:

Ο ασθενής έχει πυρετό (>38ºC) και τοπική φλεγμονή του μαστού

και

διάγνωση αποστήματος μαστού από κλινικό γιατρό

 

ΣΧΟΛΙΟ:

Το απόστημα μαστού  εμφανίζεται συχνότερα  μετά τον τοκετό. Τα αποστήματα που εμφανίζονται στις εφτά πρώτες μέρες μετά τον τοκετό πρέπει να θεωρούνται νοσοκομειακά

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ : Ομφαλίτιδα

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-UMB

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η ομφαλίτιδα σε νεογνό (£ 30 ημερών) πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Ο ασθενής έχει ερύθημα και/ή ορώδη έκκριση από τον ομφαλό.

και

τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

·         θετική καλλιέργεια από υλικό παροχετεύσεως ή παρακεντήσεως με βελόνα.

·         θετική αιμοκαλλιέργεια.

 

Κριτήριο 2:

 Ο ασθενής έχει ερύθημα και διαπύηση στην περιοχή του  ομφαλού.

 

ΣΧΟΛΙΑ

☺Αναφέρατε λοίμωξη ομφαλικής αρτηρίας ή φλέβας μετά από  καθετηριασμό τους  ως CVS-VASC  εάν οι αιμοκαλλιέργειες είναι αρνητικές ή δεν έχουν ληφθεί.

☺Αναφέρατε ως νοσοκομειακή την λοίμωξη που αναπτύσσεται σε νεογνό εντός 7-ημέρου από την έξοδο του από το νοσοκομείο.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Φλυκταίνωση(πυόδερμα)

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-PUST

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η φλυκταίνωση σ’ ένα βρέφος ( ≤ 12 μηνών) πρέπει να πληρεί τουλάχιστο ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Το βρέφος πρέπει να έχει μία ή περισσότερες φλύκταινες

και         

διάγνωση  λοίμωξης δέρματος από κλινικό γιατρό.

 

Κριτήριο 2: 

Το βρέφος πρέπει να έχει μία ή περισσότερες φλύκταινες

και         

σύσταση για κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία από κλινικό γιατρό.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

☻Μην αναφέρετε το τοξικό ερύθημα και τις μη λοιμώδους αιτιολογίας φλύκταινες ως πυόδερμα.

☻Αναφέρετε σαν νοσοκομειακό το πυόδερμα που εμφανίζεται σε βρέφος μέσα σε εφτά μέρες μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο.

 

 


ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Λοίμωξη Περιτομής νεογέννητου

ΚΩΔΙΚΟΣ: SST-CIRC

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η λοίμωξη της περιτομής σε νεογέννητο (≤30 ημερών ) πρέπει να πληρεί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Κριτήριο 1:

Το νεογέννητο εμφανίζει πυώδη παροχέτευση από την περιτομή.

 

Κριτήριο 2:

Το νεογέννητο έχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία στην περιοχή της  περιτομής: ερυθρότητα, οίδημα ή ευαισθησία και παθογόνα σε καλλιέργιες από την περιοχή της περιτομής.

 

Κριτήριο 3:

Το νεογέννητο έχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα ή σημεία χωρίς άλλη αναγνωρίσιμη αιτία στην περιοχή της  περιτομής : ερυθρότητα, οίδημα ή ευαισθησία

και

ανάπτυξη μικροοργανισμών (κοαγκουλάση αρνητικός σταφυλόκοκκος, διφθεροειδή, Bacillus sp, ή μικρόκοκκος) σε καλλιέργιες δέρματος από την περιοχή της περιτομής

και

διάγνωση της λοίμωξης  από κλινικό γιατρό ή

σύσταση για κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία από κλινικό γιατρό.

 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ: Διάσπαρτη-Συστηματική λοίμωξη

ΚΩΔΙΚΟΣ: SYS-DI

ΟΡΙΣΜΟΣ: Η συστηματική λοίμωξη είναι μία λοίμωξη  η οποία αφορά πολλαπλά όργανα ή συστήματα, χωρίς να υπάρχει μια εντοπισμένη λοιμώδης εστία. Είναι συνήθως ιογενούς αιτιολογίας, και με σημεία ή συμπτώματα τα οποία δεν οφείλονται  σε αναγνωρίσιμη αιτία, αλλά εμφανίζονται στα πλαίσια της ιογενούς συμμετοχής πολλαπλών οργάνων ή συστημάτων.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να χρησιμοποιείται βασικά για ιογενείς λοιμώξεις που αφορούν πολλαπλά όργανα ή συστήματα(π.χ. ιλαρά , παρωτίτιδα , ερυθρά ,ανεμευλογιά ,λοιμώδες ερύθημα)Αυτές οι λοιμώξεις συχνά μπορούν να αναγνωριστούν μόνο με κλινικά κριτήρια Μην χρησιμοποιείται αυτόν τον κωδικό για νοσοκομειακές λοιμώξεις με πολλαπλές μεταστατικές θέσεις,όπωςσυμβαίνει με την βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, μόνο η πρωτοπαθής θέση θα πρέπει να αναφέρεται.

Ο πυρετός αγνώστου αιτιολογίας δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως διάσπαρτη -συστηματική  λοίμωξη(DI-SYS)

Η νεογνική «σήψη» θα πρέπει να αναφέρεται ως βακτηριαιμία-κλινική σήψη(BSI-CSEP)

Ιογενή εξανθήματα ή εξανθηματικές ασθένειες θα πρέπει να αναφέρονται ως συστηματικές –διάχυτες λοιμώξεις(DI-SYS)

 

 

 

 

 

 

 


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM: CDC definitions for nosocomial infections, 1988, Am J Infect Control 16: 28-40, 1988.
  2. Larson E, Horan T, Cooper B et al: Study of the definitions of nosocomial infrections (SDNI),  Am J Infect Control 19: 259-267, 1991.
  3. Sherertz RJ, Garibaldi RA, Marosk RD, et al: Consensus paper on the surveillance of surgical wound infections,  Am J Infect Control 20: 263-270, 1992.
  4. Emori TG, Gaynes RP: An overview of nosocomial infections, including the role for the microbiology laboratory, Clin Microbiol Rev 6: 428-442, 1993.