ΤΕΧΝΗΤΟΣ  ΝΕΦΡΟΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΑΙΜΙΑ

FISTULA

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

ΚΑΛΙΟ

ΝΑΤΡΙΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ                               ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΡΟΦΩΝ

 

ΧΝΑ    &   ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΔΙΗΘΗΣΗ

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ

ΑΙΜΟΔΪΥΛΙΣΗ

ΠΕΡΤΟΝΑΪΚΗ